Vedtægter for Den selvejende institution Ishøj Lystbådehavn.

I – Den selvejende institutions stiftelse, navn, hjemsted og formål
§1
Den selvejende institution Ishøj Havn er stiftet den 1. april 1979 i tilslutning til etableringen afI/S Køge Bugt Strandpark.
§2
Den selvejende institutions navn er S/I Ishøj Lystbådehavn.
§3
Den selvejende institutions hjemsted er Ishøj Kommune.
§4
Den selvejende institutions formål er at forestå anlæg og drift af Ishøj Lystbådehavn i over­ensstemmelse med bestemmelserne i nærværende vedtægt.
II – Den selvejende institutions brugsret til land- og vandarealer i Ishøj Lystbådehavn
§5
Den selvejende institution har afishøj kommune fået overladt brugsretten til det med stiplet linje indtegnet land- og vandområde bilag 1. Aftalen om overladelse af brugsretten er indgået ved en mellem parterne særskilt oprettet aftale, der fastsætter de nærmere vilkår for brugsret­tens udøvelse.
§6
Alle bygninger og anlæg, der omfattes af den selvejende institutions brugsret, herunder også bygninger og anlæg udført af andre end den selvejende institution, skal holdes forsvarligt ved lige. Enhver udgift til rengøring og vedligeholdelse eller fornyelse af anlæg – herunder også af de anlæg, der er udført af andre end den selvejende institution – på­hviler alene den selvejende institution og er Ishøj Kommune uvedkommende.
Hvis bygninger og anlæg efter Ishøj Kommunes skøn ikke vedligeholdes og renholdes for­svarligt, kan Ishøj Kommune efter forud given henstilling lade vedligeholdelses- og renhol­delsesarbejderne udføre for den selvejende institutions regning.
§7
Ved brugsrettens ophør, hvad enten det sker ved opsigelse eller ophævelse af brugsretten eller af en hvilken som helst anden årsag, overtager Ishøj Kommune uden vederlag og i ubehæftet stand de bygninger og anlæg, der indtil da har tilhørt den selvejende institution, med mindre det særskilt er aftalt, at det areal, hvorpå en bygning er opført, skal afleveres i ryddeliggjort og planeret stand.
§8
Repræsentantskabet er den selvejende institutions øverste myndighed. Repræsentantskabets. Ret til at træffe beslutning i selskabet udøves på repræsentantskabsmøder.
Valgret til repræsentantskabet har foreninger og klubber med naturlig tilknytning til lystbådehavnen, såsom foreninger og klubber hvis hovedformål er at drive lystsejlads med sejl- eller motorbåde, søspejdersport, rosport, sportsdykning, kano- og kajaksejlads, såfremt foreningen eller klubben har eller vil kunne opnå hjemsted i havnen, og såfremt medlemmer­ne fortrinsvis er hjemmehørende i hovedstadsregionen.
Foreningernes og klubbernes vedtægter skal være godkendt af Ishøj Kommune. I tvivlstilfæl­de afgør Ishøj Kommune, om en forening har valgret. Hvis en forening eller klub efter Ishøj Kommunes skøn opfylder betingelserne for at opnå valgret, kan Ishøj Kommune give den selvejende institution pålæg om at give foreningen eller klubben valgret.
Valgretten tilkommer de i afsnit 2 nævnte foreninger og klubber, der har tilmeldt sig inden den 1. december/!. august forud for et ordinært repræsentantskabsmøde, samt senest fi­re måneder forud for et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, og iklce er restance til havnen. Til repræsentantskabet vælger hver valgberettiget sejl- og båd klub 3 repræsentanter samt 1 for hver påbegyndt 30 andelshavere eller bådpladslejere med en minimums 10 års aftale, der er medlemmer af klubben. Derudover vælger hver klub 2 suppleanter, De øvrige valgberetti­gede foreninger og klubber vælger hver 1 repræsentant samt en for hver påbegyndt 1 0O’med­lemmer over 18 år, samt en suppleant. Havnekontoret meddeler på baggrund herafhvor man­ge repræsentanter hver klub har. En andelshaver eller bådpladslejer kan kun tælle i og opstille for en ldub/forening.
§9
Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 og højst 8 ugers varsel ved e-mail eller brev til hver repræsentant. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal be­handles på repræsentantskabsmødet.
Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på repræsentantskabsmødet, skal for­ slagets indhold angives i indkaldelsen.
Alle bilag til dagsorden skal være fremsendt til repræsentanterne senest 7 dage før mødet.
Repræsentantskabsmødet afholdes i Ishøj Kommune.
§10
På repræsentantskabsmødet har hver repræsentant en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§11
Ordinære repræsentantskabsmøder afholdes i april og november.
Dagsordenen for det første ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte:
I. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab for den selvejende institution med årsberetning og revisions­beretning til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Redegørelse for budgettet og evt. ændringsforslag til godkendelse.
6. Valg af medlemmer til havnebestyrelsen samt suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Dagsordenen for det andet ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning.
3. Indkomne forslag.
4. Budget for næste regnskabsår-herunder budgetforslag for det følgende år.
5. Eventuelt
§12
Forslag fra repræsentanter og klubber til behandling på de ordinære repræsentantskabsmøder, herunder forslag til valg af revisor, må være indgivet til havnebestyrelsen senest 15. marts og 15.oktober forud for repræsentantskabsmødet. For sent indsendte forslag kan kun behandles, hvis alle repræsentanter samtykker.
Forslag til valg af medlemmer og suppleanter til havnebestyrelsen kan fremsættes på repræ­sentantskabsmødet i april.
Sager, der ikke er sat på dagsordenen kan kun afgøres af repræsentantskabet, hvis alle repræ­sentanter samtykker. Dog kan det ordinære repræsentantskabsmøde altid afgøre sager, som efter vedtægterne skal behandles på et sådant repræsentantskabsmøde, ligesom det kan be­sluttes at indkalde ekstraordinære repræsentantskabsmøder til behandling af et bestemt emne.
§13
Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent.
Alle beslutninger på repræsentantskabsmøderne vedtages med simpelt stemmeflertal. Med­mindre nærværende vedtægter indeholder anden bestemmelse. Står stemmerne lige falder forslaget.
Der skal tages referat over forhandlingerne på repræsentantskabsmødet, som underskrives af dirigenten og referenten.
Senest 14 dage efter repræsentantskabsmødets afholdelse skal referatet være sendt til repræ­sentanterne pr. e-mail eller brev og være tilgængeligt på havnens hjemmeside.
§14
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes inden 21 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af en tredjedel af repræsentantskabet.
IV -Den selvejende institutions ledelse og økonomiske forvaltning.
§15
Havnebestyrelsen består af 9 medlemmer.
På den selvejende institutions ordinære repræsentantskabsmøde udpeges 9 medlemmer til havnebestyrelsen samt 9 suppleanter fordelt således: Repræsentantskabet vælger 2 medlem­mer, samt en 1. og en 2. suppleant. Sejl-og bådlkubbeme hjemmehørende i Ishøj Havn udpe­ger hver 2 medlemmer og en 1. og en 2. suppleant, som alle er valgt på klubbernes respektive generalforsamlinger. Øvrige klubber/foreninger hjemmehørende i Ishøj Havn udpeger 1 med­lem og 1 suppleant, som er valgt i deres midte.
Medlemmer til havnebestyrelsen udpeges for 2 år af gangen, således at der vælges 1 medlem hvert år af repræsentantskabet og 1 medlem hvert år i hver af sejl- og bådklubbeme. Øvrige klubber/foreninger vælger 1 medlem hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.
Har et medlem af bestyrelsen forfald i en længere periode – over 3 måneder – skal der gives I. suppleanten adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer.
Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder inden for valgperioden, fungerer 1. suppleanten i den resterende valgperiode. Fratræder det 2. bestyrelsesmedlem eller 1. suppleanten, indtræder 2. suppleanten på sanune præmisser. Samme præmisser gælder for alle bestyrelsesmedlemmer. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og må ikke være ude af rådighed over deres bo.
§16
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen afholder mindst 8 ordinære møder årligt. Der kan indlcaldes til ekstraordinære møder, hvis formanden eller mindst 5 medlemmer af bestyrelsen finder det påkrævet. Besty­relsesmøder indkaldes med mindst I uges skriftlig varsel, medmindre formanden finder, at varslet af hensyn til den eller de sager, der skal behandles, må afkortes.
I mødeindkaldelserne, der sendes pr. e-mail eller post, angives dagsordenen for bestyrelses­mødet. Dagsorden lægges desuden på havnens hjemmeside.
Bestyrelsen kan vedtage at indbyde konkrete personer til at deltage i et bestyrelsesmøde
§17
Bestyrelsen udøver sin kompetence på møder.
Havnebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer af bestyrelsen er til stede ef­ter mødeindkaldelsen jævnfør § 16.
Alle beslutninger i havnebestyrelsen træffes ved simpelt stemmefle1tal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der tages referat af forhandlingerne i havnebestyrelsen. Referatet sendes pr. e-mail til besty­relsesmedlemmerne til kommentarer inden for 5 dage. Herefter lægges det på havnens hjem­meside og fremsendes til formanden for de klubber, der har valgret til repræsentantskabet samt til Ishøj Kommune. Referatet godkendes endeligt på førstkommende bestyrelsesmøde. Et komplet sæt referater fra bestyrelsesmøderne skal være tilgængeligt for brugerne på havnekontoret.
§18
Hvervet som medlem af havnebestyrelsen kan honoreres. Repræsentantskabet fastsætter ho­norarets størrelse efter hvervets omfang og betydning.
§19
Ved bestyrelsesformandens forfald træder næstformanden ind med de beføjelser, som i hen­hold til nærværende vedtægter er tillagt formanden.
§20
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af den selvejende institution og skal sørge for en for­svarlig organisation af institutionens virksomhed.
Havnefogeden varetager den daglige ledelse af den selvejende institution og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som er blevet vedtaget af bestyrelsen.
Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter institutionens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning.
Sådanne dispositioner kan havnefogeden kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for institutionens virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.
Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formue-forvaltningen kontrolleres på en efter den selvejende institutions forhold tilfredsstillende måde. Havnefogeden skal i samarbejde med kassereren sørge for, at den selvejende institutions bogføring sker under iagttagelse aflov­givningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Havnefo­geden skal drage omsorg for, at ingen udgift afholdes uden fornøden bevilling i det af repræsentantskabet godkendte budget eller en af repræsentantskabet meddelt tillægsbevilling. Såfremt der i en sag sker en væsentlig overskridelse af det af repræsentantskabet godkendte budget, skal der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, med det ene punkt på dagsordenen.
§21
Det påhviler havnebestyrelsen med bistand af havnefogeden at udarbejde forslag til års budget for de kommende regnskabsår inden indkaldelsen til det 2. ordinære repræsentantskabsm øde i november. Forslaget skal ledsages af budgetforslag for det efterfølgende år.
§22
Ingen udgift må afholdes uden bevilling i det vedtagne årsbudget eller en tillægsbevilling godkendt af repræsentantskabet. Dog kan der, hvis det er nødvendigt, iværksættes foranstalt­ninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, men bevilling må da indhen­tes snarest muligt.
Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilligede udgift dækkes.
§23
Enhver beslutning om optagelse aflån og garantiforpligtelser kræver godkendelse i Ishøj By­råd for at være gyldige.
§24
Den selvejende institution forestår for egen regning udførelse af de nødvendige anlægsarbej­der i lystbådehavnen, medmindre andet aftales med Ishøj Kommune.
§25
Forinden et anlægsarbejde udføres af den selvejende institution, skal projektet med beskrivel­se, tidsplan og finansieringsplan godkendes af Ishøj Kommune. Ishøj Kommune har ret til at følge arbejdernes udførelse. Ishøj Kommunes godkendelse af projektet kan ikke medføre an­svar for kommunen.
§26
Den selvejende institution forestår for egen regning driften aflystbådehavnen.
Ved indgåelse af kontrakter/ lejemål af enhver art må kun anvendes formularer, der er god­kendt aflshøj Kommune.
Indgåelse afkontralcter på andele er betinget af medlemskab af en af institutionens godkendte sejlklubber/bådelaug.
§27
Havnebestyrelsen ansætter en havnefoged, der på den selvejende institutions vegne skal vare­tage den daglige ledelse af havnen. Andet havnepersonale ansættes og afskediges af havnebe­styrelsen efter indstilling fra havnefogeden. Havnefogeden forestår den daglige drift af hav­nen og anviser i den forbindelse plads til frennnede lystbåde på besøg og opkræver havneaf­gift herfor. Havnefogeden påser opretholdelse af orden i havnen, og er i det daglige havnens øverste myndighed.
Havnefogeden fører dagligt tilsyn med havnearealer og materiel og forestår udlejning af ma­teriellet.
§28
Havnebestyrelsen er ansvarlig for, at lystbådehavnens sikkerhedsmateriel er i orden, at de nødvendige redningsveje friholdes, og at havnepersonalet er behørigt instrueret til løs­ningen af sikkerhedsopgaverne i havneområdet.
§29
Havnefogeden foranlediger, at der udfærdiges et ordensreglement for havnen, reglement for udlejning af arealer og bygninger på lystbådehavnen samt reglement for udlejning af båd­pladser. Reglementerne skal godkendes af repræsentantskabet, Ishøj Konnnune og Kystdirek­toratet.
Bådpladserne kan ikke overdrages eller på anden måde overføres til andre. Dog kan bådplad­serne overgå til ægtefælle ved separation eller skilsmisse og til ægtefælle eller livsarvinger ved død.
Indskud og leje skal gøres afhængig af andelens størrelse.
Ved opsigelse af andele tilbagebetales indskuddene til andelshaverne i den rækkefølge, de har opsagt’deres andele, når og i det omfang nye andelshavere har betalt indskud.
Et eventuelt driftsoverskud kan alene anvendes i overensstennnelse med den selvejende insti­tutions formål, herunder eventuelt til nedsættelse af afgifter.
V- Den selvejende institutions tegning
§ 30
S/I Ishøj lystbådehavn tegnes af formanden og kassereren for havnebestyrelsen i forening med yderligere 1 bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele havnefogeden prokura til at tegne S/I Ishøj Lystbådehavn, for så vidt angår aftaler om bådpladslejekontrakter og dispositioner vedrørende forretninger, der henhører under den almindelige løbende administration.
VI – Regnskab og revision
§31
Regnskabsåret er kalenderåret.
Den selvejende institutions regnskab skal føres efter et aflovgivningen godkendt system. Den selvejende institutions regnskaber skal revideres af en registreret revisor, valgt af repræ­sentantskabet for et år af gangen.
Ishøj, den 21, december 1994 Revideret den 18. januar 1995 Revideret den 19. marts 2001
Revideret den 17. marts 2003
Revideret den 26. marts 2007
(Kontrolleretjuni 2011)
Revideret den 26. november 2013
VII -Opløsning af den selvejende institution samt ændring af institutionens vedtægter
§32
Opløsning af den selvejende institution skal finde sted, såfremt brugsretten til Ishøj Lystbå­dehavn ophører.
I øvrigt kan opløsning kun ske efter en flertalsbeslutning i havnebestyrelsen og efter godken­delse af repræsentantskabet.
Til repræsentantskabets godkendelse af institutionens opløsning kræves, at mindst 2/3 af re­præsentanterne er til stede, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Opfyldes denne betingelse ikke, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, tidligst efter 14 dage, hvor godkendelsen af opløsningen kan træffes med 2/3 af de afgivne stemmer.
Beslutningen om institutionens opløsning skal straks meddeles til Ishøj Kommune. Et even­tuelt provenu, der fremkommer ved den selvejende institutions opløsning, tilfalder Ishøj
Kommune til anvendelse inden for den selvejende institutions formål eller beslægtede anven­delser.
§33
Ishøj Kommune kan foretage sådanne ændringer og tilføjelser til nærværende vedtægter, som måtte blive krævet af Indenrigsministeriet.
I øvrigt kan vedtægterne alene ændres efter et repræsentantskabs vedtagelse· efter de i § 32 anførte regler. Endvidere skal vedtægts-ændringerne godkendes aflshøj Kommune for at væ­re gyldige.
Ishøj Kommune kan efter indhentet udtalelse fra den selvejende institution foretage sådanne ændringer i institutionens vedtægter, som er nødvendige af hensyn til offentlige påbud.
VIII -Ikrafttræden
§34
Nærværende vedtægter træder i kraft 01.01.2014.
Ishøj, den 21, december 1994 Revideret den 18. januar 1995 Revideret den 19. marts 2001
Revideret den 17. marts 2003
Revideret den 26. marts 2007
(Kontrolleretjuni 2011)
Revideret den 26. november 2013
godkendt på byrådsmødet d. 2.12.2014

Hent som PDF

Download PDF