KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

(nye ordensregler er under udarbejdelse og forventes forelagt repræsentantskabet primo 2022)

Del 1.

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD

Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Kontrakter må ikke indeholde bestemmelser om kontant betaling udover betaling af de af Ishøj Havns repræsentantskab til enhver tid godkendte købesummer for brugsretten til de respektive bådpladser og de af Ishøj Havn godkendte anskaffelsespriser for skråningshuse og andele heraf.

Brugsretskontrakt af 11. november 2015 om bådplads i Ishøj Fritidshavn og Brugsret kontrakt af

  1. november 2015 om andel af skråningshus i Ishøj Fritidshavn skal benyttes.

§ 1. Tildeling og benyttelse af fast bådplads.

Berettiget til fast bådplads er bådejere, der er tilmeldt folkeregistret. Det pålægges kontrakthaver/årsgæstelejer at meddele S/I Ishøj Havn enhver ændring, der vedrører kontrakt/lejeforholdet. Der betinges medlemskab af en af de i Ishøj Havn hjemmehørende godkendte sejlklubber/bådlaug. Gyldigt medlemsbevis kan forlanges forevist S/I Ishøj Havn

§ 2. Bådpladsen.

Den tildelte bådplads er personlig og kan ikke med de i § 8 nævnte undtagelser overdrages eller fremlejes til andre af bådejeren. Det kan på ethvert tidspunkt pålægges bådejeren at dokumentere at være ejer/medejer af den på kontrakt-/lejeformularen opførte båd.

Kontrakten/lejeaftalen omfatter såvel liggeplads i havnebassin samt ret til vinteroplægningsplads på land. Sejlperioden, dvs. liggeplads i havnebassinet, regnes fra 15. april til 15. november, og vinterperioden, dvs. liggeplads på land regnes fra 15. november til 15. april. Den tildelte plads kan for en kortere periode forlanges fraflytter, hvis reparation, udbygning og lignende kræver dette.

Hvis forholdene gør det nødvendigt, forbeholder S/I Ishøj Havn sig ret til at anvise en anden plads end først tildelte, og bådejeren er da pligtig til, inden for den angivne tid at flytte sin båd. hvis dette ikke sker efter en påtale, kan S/I Ishøj Havn flytte båden uden ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå under flytningen.

Bådejeren kan ikke i de afsnit 2 og 3 nævnte situationer forlange reduktion i nogen ydelser. Ligeledes kan der heller ikke forlanges reduktion af nogen ydelse, hvis vinteropbevaringspladsen ikke benyttes.

Båden, som anvendes til den tildelte bådplads, skal være 40 cm smallere, regnet fra bådens største bredde, end den tildelte bådpladsbredde. Bådens totale længde plus 100 cm må ikke overstige længden af den tildelte bådplads, se i øvrigt Del 3 § 2. Bredden mellem fortøjningspælene kan afvige op til 15 cm i forhold til den i kontrakten opgivne bådpladsbredde.

Benyttelse af bådpladsen, helt eller delvis til erhverv eller reklamering, plancheudstilling eller lignende må ikke finde sted uden godkendelse fra S/I Ishøj Havn.

S/I Ishøj Havn forbeholder sig ret til at anvende bådpladsen til gæsteplads, når bådejeren ikke benytter pladsen

§ 3. Ibrugtagning af bådpladsen.

Bådejeren skal, senest tre dage før bådens ankomst til havnen, henvende sig til S/I Ishøj havn for at få anvist sin plads og få udleveret en kontraktnummermærkat/årsmærkat. Alle både med fast liggeplads i Ishøj Havn skal være forsynet med denne mærkat, som skal placeres i henhold til gældende bestemmelser. Skulle mærkaten bortkomme, skal en ny straks rekvireres hos S/I Ishøj havn mod betaling af de derved bundne udgifter.

Inden den tildelte bådplads tages i brug, skal båden ligeledes være forsynet med bådnavn og hjemstadshavn, svarende til det i kontrakten/lejeaftalen anførte. Hjemstadshavn benævnes i dette tilfælde som Ishøj eller Ishøj Havn.

§ 4. Kontraktindgåelser og ydelser.

Kontrakter indgået som kontantkøb. For at kunne blive kontrakthaver i S/I Ishøj Havn og dermed opnå brugsretten til en bådplads, skal de i del 1, § 1 stk. 1 nævnte betingelser være opfyldt og betalingsterminerne er som følger:

Ved kontraktens indgåelse indbetales et kontant indskud, svarende til købesummen. Der indbetales kvartårligt et havnekontingent. Kontrakter indgået som afbetalingskøb over 10 år. For at kunne blive kontrakthaver i I/S Ishøj Havn og dermed opnå brugsretten til en bådplads på afbetaling, skal de i del 1, § 1 stk.? nævnte betingelser være opfyldt og betalingsterminerne er som følger:

Ved kontraktens indgåelse betales et kontant indskud svarende til 1/10 af købssum, samt et års afdrag. Der indbetales kvartårligt et havnekontingent. Indskuddet er afhængigt af bådpladsens størrelse og skal dække udgifter i forbindelse med havnens anlæg. Indskuddets størrelse fastsættes årligt af havnens repræsentantskab i forbindelse med fastsættelsen af Ishøj Havns budget for det kommende år. Havnekontingentet fastsættes årligt af havnens repræsentantskab i forbindelse med fastsættelsen af S/I Ishøj Havns budget for det kommende år. Havnekontingentet skal dække havnens udgifter til drift og vedligeholdelse. Repræsentantskabet for S/I Ishøj Havn kan pålægge kontrakthaverne ekstraordinært havnekontingent, hvis dette er påkrævet for S/I Ishøj Havns videre eksistens. Kontraktshaveren har ved sin underskrift forpligtet sig til at betale alle ydelser i h.t. den indgående kontrakt, samt havnekontingent.

§ 5. Ophævelse af kontraktforholdet fra kontraktgivers side. Kontrakter indgået som kontantkøb og afbetalingskontrakt.

Kontrakten kan opsiges af S/I Ishøj Havn. hvis Ishøj Kommune opsiger S/I Ishøj Havns brugsret til havnearealerne jf. vedtægterne for S/I Ishøj Havn, § 7. hvis den selvejende institution opløses jfr. vedtægter for S/I Ishøj Havn, § 32. hvis kontrakthaver misligholder kontrakten, hvilket er sket: hvis de kvartårlige indbetalinger af havnekontingent og ydelser udebliver i 2 på hinanden følgende kvartaler.

hvis kontrakthaver ikke overholder nærværende ”kontraktmæssige forhold og ordensreglement”. hvis kontraktshaveren ikke er medlem af en godkendt sejlklub/bådelaug i Ishøj Havn. Ved misligholdelse kan S/I Ishøj Havn fjerne kontrakthavers båd fra havnen for kontrakthavers regning.

§ 6. Opsigelse af kontraktforholdet fra kontrakthavers side.

Såfremt en kontrakthave ønsker at afstå fra sin brugsret til bådpladsen, skal dette skriftligt meddeles S/I Ishøj Havn ved formanden fra havnestyrelsen. Opsigelse kan kun ske til den første i en måned og S/I Ishøj Havn vil herefter forsøge at afsætte bådpladsen til anden side. Det er tilladt kontraktshaveren at anvise en ny kontrakthaver til sin bådplads. Den opsigende kontrakthaver er dog pligtig til at betale ydelser og havnekontingent i tre måneder efter gældende opsigelsesregler.

Er bådejers båd ikke fjernet fra havnens område efter udløbet af de tre måneder, opkræver S/I Ishøj Havn gæsteleje i.h.t. gældende prisliste.

Afregning foretages, når og i det omfang efterfølgeren i lejemålet har betalt indskud, jf. vedtægternes § 29. Afregningsforløbet sker til den på frigørelsestidspunktet gældende prislistepris med fradrag af restgæld på medlems lån, skyldige ydelser og havnekontingent samt udgifter opstået som følge af misligholdelse af kontraktforholdet.

§ 7. Indgåelse af årsgæstelejeaftale på bådplads.

Ovennævnte aftale indgås på følgende betingelser: Årsgæstelejen, der inkluderer havnekontingent, omfatter også vinter plads på land. Årslejen betales ved underskrift af aftalen.

Der vil ikke kunne kræves tilbagebetaling af en del af den indbetalte leje i forbindelse med fravær fra pladsen. Der kræves medlemskab af en godkendt sejlklub/bådlaug i S/I Ishøj Havn.

Lejer må efter udløb af det første år kunne tåle at blive anvist anden bådplads, såfremt havnen har potentiel kontrakthaver til netop denne bådplads. Opsigelse af årsgæstelejeaftale Hvis en lejer ønsker at opsige en indgået årsaftale, skal dette skriftligt meddeles S/I Ishøj Havn ved formanden for havnebestyrelsen. Opsigelsen skal ske senest 1 måned før udløb af aftale. Selvom opsigelsen sker tidligere i forløbet, vil der ikke kunne godtgøres lejer reduktion for den resterende lejeperiode.

§ 8. Overdragelse af bådpladsen.

Bådpladsen kan ikke overdrages til andre eller på anden måde overføres til andre. Dog kan bådpladsen overgå til ægtefælle ved separation eller skilsmisse, og til ægtefælle eller livsarvinger ved død. I tilfælde af ændring i medejerforholdet af en båd, vil kontrakten kunne ændres til det nye ejerforhold, såfremt den nye kontrakthaver oprindeligt er påført kontraktformularen. Betingelser for at opnå bådplads i Ishøj Havn skal dog være opfyldt jf. § 1. Enhver overdragelse og ændring af enhver art i kontrakt eller lejeaftale kan kun foretages af S/I Ishøj Havn.

§ 9. Ansvarsforhold.

S/I Ishøj Havn påtager sig intet ansvar over for bådejere eller andre i tilfælde af brud på fortøjninger, fortøjningspæle, broer eller haveanlægget, undtagen, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndigheden.

Bådejer, som påfører skader på havnens anlæg eller som ved uagtsomhed forårsager forurening ved oliespild eller lignende, kan pålægges erstatningspligt for forvoldt skade. Det pålægges enhver

bådejer med bådplads i S/I Ishøj Havn at have den i kontrakt/lejeaftale anførte båd ansvarsforsikret. Havnepersonalet kan ved stikprøver foretage kontrol af pålæg

§ 10 Skråningshuse i S/I Ishøj Havn Tildeling

En forudsætning for at opnå brugsret til et skråningshus er, at vedkommende har bådpladskontrakt eller årsleje kontrakt med S/I Ishøj Havn og som sådan er medlem af en godkendt sejlklub/bådlaug i Ishøj Havn. Hver kontrakthaver kan max. tildeles 6/6 og min 1/6 af et hus og hver kontrakthaver kan kun have andel (e) i et hus Den tildelte brugsret er personlig og kan ikke overdrages eller fremlejes til andre Kontrakten omfatter kun tilladelse til opbevaring af sådant udstyr, som relaterer til kontrakthavers bådplads og båd.

Der må ikke drives erhverv fra skråningshuset og huset må ikke gøres til genstand for handel (spekulation).

Placering og konstruktion af skråningshuse.

S/I Ishøj Havn anviser placeringen, som skal godkendes af havnebestyrelsen for S/I Ishøj Havn. Husene skal konstrueres og bygges jfr. tegninger udleveret fra S/I Ishøj Havn. Der skal minimum bygges 3 huse og maksimum 5 huse pr. række. Hvert hus har en størrelse på 4,5 m x 2,45 m og skal males svenskrøde. Hver sektion skal være adskilt med hele skillevægge til de øvrige sektioner, bortset fra huse der benyttes til klubformål af godkendte sejlklubber eller andre godkendte foreninger/klubber. Huse, der benyttes til klubformål af sejlklubber eller andre godkendte foreninger/klubber, må etableres med strøm, vand, afløb og isolering.

Almindelige skråningshuse må kun etableres med strøm og isolering. Udgifter hertil erlægges af de implicerede foreninger/klubber/kontrakthaver(e), og disse indestår hver især som garant for færdiggørelse af påbegyndt byggeri. Under byggeriet vil S/I Ishøj Havn fører tilsyn med, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de udleverede tegninger, og bygningsreglementet.

Overtages skråningshuse fra en sejlklub eller anden godkendt forening/klub af kontrakthaver(e), skal husene bringes i en tilstand svarende til normale skråningshuse.

Ibrugtagning af skråningshuset.

Først når alle huse i et samlet projekt er færdigbygget og godkendt af S/I Ishøj Havn, og efter at kontrakthaverne har underskrevet kontrakterne, kan husene tages i brug.

Skråningshuskontraktens beløbsdele.

Prisen angivet på kontrakten dækker de faktiske udgifter til materialer i forbindelse.med byggeri af del/dele af skråningshuset.

Årlig arealleje: Ingen. Ophævelse af kontraktforholdet.

Ved opsigelse bådpladskontrakten opsiges samtidig brugsretten til skråningshuset, hvorimod brugsretten til skråningshuset kan sælges uden samtidig at opsige bådpladsen.

Kontrakten er – bortset fra misligholdelsestilfælde – uopsigeligt fra S/I Ishøj Havns side, så længe kontrakthaver opfylder betingelserne for tildeling og benyttelse af både og skråningshus og bådplads, jf. § 1 afsnit 1 og § 8 afsnit 1.

Ved afregning kan S/I Ishøj Havn gøre udlæg i afregningsbeløbet for misligholdelse eller manglende indbetaling af forsikringspræmie.

S/I Ishøj Havn kan for kontrakthavers regning udbedre skader der skyldes misligholdelse.

Kontrakten betragtes som misligholdt, såfremt: der drives erhvervsvirksomhed fra huset ren- og vedligeholdelse er mangelfuld, den årlige husforsikringspræmie ikke er betalt rettidigt. kontrakthaver ikke har tegnet ansvarsforsikring, der er installeret elinstallation uden om bimåler, kontrakthaver ikke overholder ”Kontraktmæssige forhold og ordensreglement for S/I Ishøj Havn”, kontrakthaver ekskluderes af en af de i Ishøj Havn hjemmehørende klubber, der foregår overnatning i huset, ophold i huset eller på verandaen ud for huset giver anledning til ulempe for andre.

Overdragelse af skråningshuse. Brugsretten kan ikke overdrages til andre eller på anden måde overføres til andre. Dog kan brugsretten overgå til ægtefælle ved separation eller skilsmisse, og til ægtefælle eller livsarvinger ved død. I tilfælde af ændring af medejerforholdet af kontrakthavers båd, vil kontrakten på brugsretten til skråningshuset kunne ændres til det nye ejerforhold, såfremt den nye kontrakthaver oprindeligt er påført

kontraktformularen. Alle medejere skal opfylde betingelserne for at opnår brugsret til bådplads, jf.

  • § 1 og 8. Enhver overdragelse og ændring af enhver art skal sendes til godkendelse af S/I Ishøj Havn.

Ledige husdele. I tilfælde af ledige husdele skal allerede etablerede ejere tilbydes disse, indtil den (de) har erhvervet det højeste tilladte, hvilket er 6/6 dele af et hus.

Venteliste. I tilfælde af efterspørgsel opretter S/I Ishøj Havn en venteliste, hvor interesserede kan anføres efter skriftlig henvendelse. Andele tildeles i den rækkefølge de er noteret

Ansvarsforhold. S/I Ishøj Havn påtager sig intet ansvar over for kontrakthaverne eller andre i tilfælde af skader på husene eller opbevaret grej. Kontrakthaverne, som påfører skader på husene eller indboet kan pålægges erstatningspligt for forvoldt skade. Det pålægges enhver kontrakthaver at tegne ansvarsforsikring. Husforsikring tegnes af S/I Ishøj Havn og opkræves en gang årligt. Let antændelige, eksplosive og ildelugtende stoffer, må ikke opbevares i husene.

Ren- og vedligeholdelse af husene, såvel ud – som indvendig påhviler kontrakthaverne.

Alle ændringer af almindelige skråningshuse, herunder etablering af elinstallationer, skal forud godkendes af S/I Ishøj Havn. Ønskes elinstallationer opsat, skal der etableres bimåler for kontrakthavers regning. Elforbrug aflæses og opkræves hvert kvartal.

Tvistigheder.

Opstår der tvistigheder kontrakthaverne imellem, vil S/I Ishøj Havn optræde som mægler og forsøge at forlige parterne.

DEL 2. ORDENSREGLEMENT FOR S/I ISHØJ HAVN

Ishøj Havn er en kommunal marina med en erhvervsdel og en fritidshavn. Erhvervsdelen omfatter erhverv som er havnerelateret og fritidshavnen består af to tanger Søhesten og Hummeren. Havnen omfatter havnebassin med anlægsbroer og fortøjningspæle, landarealer med tilkørelsesvej, parkeringspladser, vinteropbevaringspladser for sejl- og motorbåde og liggepladser for joller. Herudover er der bygninger på havnen til brug for havnefogden samt klubhuse, service- og reparationsbygninger samt toiletfaciliteter.

Ishøj Havn område afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag.

Brugerne af Ishøj Havn er omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser i:

  1. ”Ordensreglement for Ishøj Havn”
  2. ”Takstblad for Ishøj Havn”. læs mere her.
  3. ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne” Læs mere her

Og skal rette sig efter disse anvisninger, der gives af havnebestyrelsen, havnefogden eller dennes hjælpere.

§ 1. Søsætning og ophaling.

Søsætning og ophaling af både er havnen uvedkommende og sker på bådejers egen foranstaltning. Havnekranernes benyttelse skal ske efter S/I Ishøj Havs Bestemmelser. Både må kun placeres på jolleslæbestederne i forbindelse med ophaling og søsætning og skal umiddelbart herefter placeres på liggestederne på land eller i vand.

Både som henligger ved mastekran eller proviantkaj efter kl. 1600 på søsætningsdagen, vil blive opkrævet et af repræsentantskabet fastlagt gebyr pr. døgn jfr. takstblad.

Umiddelbart – dog senest 14 dage – efter søsætning skal det benyttede landareal afleveres ryddet og rengjort.

Bådstativer, bukke og klodser mv. skal samles på den dertil beregnede plads efter S/I Ishøj Havns anvisning. Efter udløbet af denne tidsfrist vil efterladt materiel uden særligt varsel blive fjernet for ejerens regning og uden økonomisk ansvar fra havnens side.

§ 2. Fortøjning.

Bådejeren skal sørge for og er ansvarlig for nødvendig fortøjning og affendring, og kan således afkræves at give erstatning for skader som følge af forkert og mangelfuld fortøjning eller affendring. Der må ikke efterlades flydende fortøjninger i vandet.

§ 3. Slæbejoller.

Slæbejoller må benytte bådpladsen sammen med den på kontraktformularen påførte båd, såfremt:

  • Jollen ikke er større end, at den kan være inden for bådpladsen sammen med den egentlige kontraktbåd.
  • Jollen, hvis pladsen forlades af kontraktbåden i mere end et døgn, medtages, således at havnen kan disponere over pladsen.
  • Jollen skal forsynes med samme kontraktnummer som kontraktbåden.

Ligeledes må slæbejoller vinteropbevares sammen med kontraktbåden, når dette kan ske inden for den anviste vinteropbevaringsplads.

§ 4. Elstik og ferskvandsstik.

Bådejeren kan frit bruge de stik, der er opsat på havnens område, til almindeligt håndværktøj og opladning af batterier, samt vanspuling og –påfyldning. Det er ikke tilladt at foretage tilslutning til fx varmeovn og lignende. Kabler og slanger skal fjernes hver dag ved arbejdets ophør.

Disse påbud vil stikprøvevis blive kontrolleret. I forbindelse med et konstateret elforbrug, ud over det tilladt, opkræves et gebyr samt afgift for et skønnet elforbrug.

Har bådejeren behov for eltilslutning i forbindelse med f.eks. varme i båden, kan der i samråd med S/I Ishøj Havn installeres bimåler for bådejers regning. Elforbruget vil blive aflæst og opkrævet hvert kvartal.
Kabler fra bimåler på land føres i rør under stien til kystsikring. Udgifter til materiale og arbejdets udførelse er for bådejers regning.

§ 5. Bådtoiletter

Bådtoiletter, som ikke er forsynet med indenbords holdingtank, må ikke benyttes, så længe båden befinder sig inden for havnens område. Tømning af holdingtank skal ske i spildevandsanlægget, beliggende ved benzinbroen.

§ 6. Affald.

Affald fra båden må ikke kastes i havnebassinet eller på havnens område, men skal lægges i de på havnen opstillede affaldsposer.

§ 7. Oliespild.

Oliespild i havnen eller på havnens område må ikke finde sted. I tilfælde af, at oliespild alligevel forekommer, skal dette straks meddeles til havnekontoret.
Alt kemikalieaffald skal afleveres i havnens kemikalierum, der er placeret ved havnens materielgård.

§ 8. Sunkne både.

Synker båden i havnebassinet eller inden for havnens søområde, kan havnefogden anvise at vrag mv. skal markeres og hævning skal foretages snarest muligt, dvs. inden for 5 hverdage efter uheldet. Sker dette ikke, vil båden uden yderligere varsel blive fjernet af S/I Ishøj Havn for ejerens regning og risiko.

§ 9. Tilsyn.

Det er bådejerens pligt at føre fornødent tilsyn med sin båd, enten selv eller ved fravær af en bemyndiget person.

§ 10. Sejlads i havnen.

Al sejlads i havnen skal foregå med forsigtighed og hensynstagen til de både, som ligger i havnen, og hastigheden må ikke overstige 3 knob. Ved passage af havnemundingen skal udgående både respektere og vige for indgående både. I øvrigt skal de internationale søvejsregler overholdes.

§ 11. Fravær fra pladsen.

Ved bådens planlagte fravær fra pladsen i mere end et døgn, skal pladsen forsynes med et fra S/I Ishøj Havn udleveret grønt skilt, så pladsen kan benyttes af gæstesejlere. Hjemkomsttidspunktet skal oplyses til havnekontoret.

§ 12. Vinterplads.

Inden en båd placeres på havnens vinteropbevaringsplads, skal bådejeren henvende sig til havnekontoret for at få anvist sin plads. Ingen både må hensættes på havnes areal uden en forud indhentet tilladelse fra havnekontoret.

Både, der ønskes hensat på Ishøj Havn, men det formål at færdiggøre en igangværende renovering, skal indgå en skriftlig aftale med S/I Ishøj Havn omkring betingelserne for arbejdets færdiggørelse.

Bådejeren er ansvarlig for korrekt afstivning af båden, og såfremt der ikke benyttes specielt fremstillede stativer, vil S/I Ishøj Havn være berettiget til at påtale dette forhold og evt. kræve, at de benyttede konstruktioner ændres. Opsætning af telthuse må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra S/I Ishøj Havn.
Såfremt en båd har stået på land i 2 år kan S/I Ishøj Havn begære den flyttet til anden anvist plads på havnen. Såfremt ejeren ikke inden 1 måned efter begæringen har flytte båden, vil S/I Ishøj Havn flytte båden for ejerens regning og risiko.

Master må under afrigning ikke være til gene for den kørende trafik og skal placeres i havnens mastehus og afmærket med betalingsskilt udstedt af havnekontoret

En bådejer har ret til at lade sin båd forblive i vandet i vinterperioden. Dog skal båden fortøjes forsvarligt. Det vil sige at antal fortøjninger skal fordobles og det ene sæt skal forsynes med fjedre. S/I Ishøj Havn påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, opstået som følge af is og lignende, idet fortøjningen sker for bådejerens egen regning og risiko.

§ 13. Zone-parkering.

Havnens brugere skal respektere zone-parkering i I/S Ishøj Havn, der er etableret for at kunne friholde brandveje og plads til trafik med bådtransporter.

§ 14. Faste borde og bænke.

Ud over havnens etablerede borde og bænke, må der ikke – uden S/I Ishøj havns tilladelse – permanent opstilles andre borde/bænke/stole.
Ved enkeltarrangementer må havnens faste borde og bænke samles, men skal efter brugen stilles tilbage på rette plads.

§ 15. Landarealerne.

Efter enhver brug af landarealerne har bådejeren pligt til at rydde op efter sig.

Bådejeren har pligt til at efterkomme de henstillinger Havnefogden eller dennes hjælpere udstikker for oden på landarealerne.

Bådstativer m.v. må ikke efterlades såfremt dette kan være til gene for trafikken på havnen eller øvrige brugere af havnen. Bådstativer m.v. må kun efterlades med markering af ejerskabet.

Såfremt bådejeren ikke retter sig efter Havnefogden eller dennes hjælpere henstillinger vil bådejerens efterladenskaber blive fjernet for bådejerens regning og risiko.

§ 16. Håndhævelse af ordensreglerne.

S/I Ishøj Havn står for den daglige håndhævelse af ordensreglerne og sørger for at ordensreglerne efterleves.

Såfremt S/I Ishøj Havn ikke håndhæver ordensreglerne og sørger for orden, herunder oprydning kan Ishøj Kommune – efter mundtligt eller skriftligt påkrav til S/I Ishøj Havn iværksætte de tiltag der måtte være relevant for at bringe orden på havnen alt for S/I Ishøj Havns regning.

DEL 3. SÆRLIGE BESTEMMELSER.

Ændring af nærværende ordensreglement for S/I Ishøj Havn” kan foretages af et beslutningsdygtigt repræsentantskab. Ændringerne skal godkendes af Ishøj Kommune og Kystdirektoratet inden ikrafttræden.

Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 15 og § 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer er i henhold til § 7, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 18. september 2008 til ikrafttræden straks.

Nærværende ordensregler godkendt den 25. september 2008 af Ishøj Kommune.

Hent som PDF

Download PDF